ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

อ่าน 1,655 ครั้ง

นายสิชล แสนอุ่น
20 มีนาคม 2560

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้รางวัล "การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558" ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกายภาพ

             รางวัลดีเยี่ยม 1 รางวัล
นายนพรุจ  สุ่มหิรัญ    สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (MIC)

วิทยานิพนธ์เรื่อง       ระบบนำส่งยาขยายหลอดเลือดชนิดปิดกั้นช่องทางแคลเซียมด้วยพอลิแลคติคโคไกลโคลิกแอซิด

                            สำหรับใช้ในระหว่างผ่าตัดหลอดเลือดสมอง

อาจารย์ที่ปรึกษา      รองศาสตราจารย์นฤมล  เครือองอาจนุกูล ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาโท นายแพทย์สรยุทธ ชำนาญเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี

            รางวัลดีมาก 2 รางวัล

นางสาวสุดาทิพย์  รอดแก้ว  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA)

วิทยานิพนธ์เรื่อง    ผลกระทบของอุณหภูมิต่อการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกซึ่งมีประชากรยุงหลายกลุ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษา    รองศาสตราจารย์ ดร.เสนอ  คุณประเสริฐ  ภาควิชาคณิตศาสตร์

                          อาจารย์ ดร.เอกชัย  คุณวุฒิปรีชาชาญ  ภาควิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ

            รางวัลดีมาก 1 รางวัล

นางสาววณิชยา  ผดุงฮะ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT)

วิทยานิพนธ์เรื่อง    การศึกษาชีวสังเคราะห์ของเอสเทอร์ในพืชสกุลกระดังงาบางชนิด

อาจารย์ที่ปรึกษา    รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์  น้อยจินดา  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

                          รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  โพธิปัทมะ  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม