ช่องทางติดต่อรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2564

นักศึกษาสามารถดูช่องทางติดต่อวิชาบริการของภาควิชา ได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่าง


  #
  ภาควิชา
  ช่องทางการติดต่อ
 1.  
 2. ภาควิชาคณิตศาสตร์
 3.  
 4. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 5.  
 6. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
 7.  
 8. ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
 9.  
 10. ภาควิชาสถิติประยุกต์
 11.  
 12. ภาควิชาฟิสิกส์ อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์
 13.  
 14. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 15.  
 16. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

9 กรกฎาคม 2564