ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่จะเข้ารับรางวัลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่จะเข้ารับรางวัลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2559

อ่าน 1,106 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
1 มีนาคม 2560

ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่จะเข้ารับรางวัลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี ซึ่งมีดังต่อไปนี้

รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน สายวิชาการ

 • รศ.ดร.สมโภชน์ น้อยจินดา
  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและ สิ่งแวดล้อม
 • รศ.ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์
  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและ สิ่งแวดล้อม

รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ

 • นายชาญชัย พรหมลิขิต
  เจ้าหน้าที่ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

 • รศ.ดร.สมโภชน์ น้อยจินดา
  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและ สิ่งแวดล้อม 

* พิธีมอบรางวัลในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ. และในวันที่ 1 เมษายน 2560 (ในงานวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น) รศ.ดร.สมโภชน์ น้อยจินดา ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรทุกท่านด้วย