ทีมสอวน. มจพ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คว้ารางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

ทีมสอวน. มจพ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คว้ารางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

อ่าน 771 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 ธันวาคม 2563

    รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัชร์ อัศวสัมฤทธิ์ (หัวหน้าทีม) รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ พรมสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำทีมนักเรียนตัวแทนศูนย์สอวน. มจพ. จำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 (The 17th Thailand Mathematical Olympiad) ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – โรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งผลการประกาศรางวัล ทีมศูนย์ สอวน. มจพ. คว้า 4 เหรียญทองแดง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค ดังนี้


รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 4 รางวัล

1. เด็กชายศุภกร วชิรปาณีกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

2. เด็กชายพีระณัฐ ก้องกิจพิพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

3. เด็กชายธีร์ธวัช นิลละออ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

4. เด็กชายภูวณิช วาณิชวิวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

รางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค

ภาคกลาง เด็กชายศุภกร วชิรปาณีกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีคณาจารย์และนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน.  16 ศูนย์ ทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีปิดและประกาศผลมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563