รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดนนทบุรี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดนนทบุรี

อ่าน 278 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 กรกฎาคม 2563

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ นางสาวรัตนา เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือและเตรียมการจัดทำ (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนศูนย์ AICจังหวัดนนทบุรี รวมถึงการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอของบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินการจากแหล่งเงินทุนที่เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัยต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.