ขอเชิญทุกท่านรับชม VDO ย้อนหลัง การประชุมเชิงเสวนาเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำ OBE ใหม่ แทนการใช้เอกสาร มคอ.

ขอเชิญทุกท่านรับชม VDO ย้อนหลัง การประชุมเชิงเสวนาเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำ OBE ใหม่ แทนการใช้เอกสาร มคอ.

อ่าน 175 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
8 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญทุกท่านรับชมวีดีโอ การประชุมเชิงเสวนาเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำ OBE ใหม่แทนการใช้เอกสาร มคอ.  เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้บรรยาย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ  อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ. ห้อง 223


การประชุมเชิงเสวนาเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำ OBE ใหม่แทนการใช้เอกสาร มคอ. Ep.1 คลิ๊กดูการประชุมเชิงเสวนาเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำ OBE ใหม่แทนการใช้เอกสาร มคอ. Ep.2 คลิ๊กดูการประชุมเชิงเสวนาเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำ OBE ใหม่แทนการใช้เอกสาร มคอ. Ep.3 คลิ๊กดูการประชุมเชิงเสวนาเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำ OBE ใหม่แทนการใช้เอกสาร มคอ. Ep.4 คลิ๊กดูการประชุมเชิงเสวนาเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำ OBE ใหม่แทนการใช้เอกสาร มคอ. Ep.5 คลิ๊กดูการประชุมเชิงเสวนาเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำ OBE ใหม่แทนการใช้เอกสาร มคอ. Ep.6 คลิ๊กดู