ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง  เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่าน 536 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 มิถุนายน 2563

        ขอเชิญคณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ส่งข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ การคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้รับทุน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการฯ ได้ตามประกาศนี้ ท่านสามารถยื่นข้อเสนอที่ผ่านความเห็นชอบและการรับรองจากหัวหน้าภาควิชาที่สังกัด  ต่อคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โดยผ่านคณบดีรับทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่หน่วยหลักสูตรฯ งานวิชาการ ชั้น 2 โซน B อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.