ศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้นและศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเด่น

ศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้นและศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเด่น

อ่าน 549 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้นและศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเด่นโดยศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้นซึ่งมี รศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย และศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมี ผศ.ดร.ศศิธร คงเรืองเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย ทั้งสองศูนย์วิจัยได้รับรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ดีเด่นโดยมีพิธีมอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่่นในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ