มจพ. ประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

มจพ. ประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

อ่าน 101 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 มีนาคม 2563

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 จึงขอแจ้ง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ทราบโดยทั่วกัน