นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ได้รับรางวัลระดับดีเด่นและระดับดีในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ณ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 (ASTC 2016)

นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ได้รับรางวัลระดับดีเด่นและระดับดีในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ณ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 (ASTC 2016)

อ่าน 719 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560

ขอแสดงความยินดีและชมเชยนักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์

สลิลฎา ลีลาอุดมวรกุล, ชัญญานุช จิตร์วิชัย, เกรียงไกร ภู่ธรีอาภา และอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายเรื่อง  "การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างแบบจำลองอารีมา"

บดินทร์ธร บางค้า, ฉัตรฑริกา สาแก้ว, ณัฐนรีย์ ชาติเฉลิมพันธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วิกานดา ผาพันธ์ ที่ได้รับรางวัลระดับดี ในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายเรื่อง "การปรับปรุงระเบียบวิธีฮิวริสติกส์สำหรับวัตถุประสงค์เวลาการไหลรวมในปัญหาเรียงสับเปลี่ยนเพื่อจัดตารางงานระบบผลิตแบบไหลลื่น"

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ