นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ่าน 412 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ นายภัทรพงศ์ สกุลวโรภาส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษากลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติด้วยหัวข้อ "การใช้ตัวแบบวางนัยเชิงเส้นทั่วไป ในการประมาณค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์" ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559