นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น

อ่าน 364 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560

ขอแสดงความยินดีและชมเชยนักศึกษาภาพวิชาสถิติประยุกต์และภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่นในการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5 (UAMC 2016) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559


นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ นส.ชนกนาต สุขประยูร นส.ตวงพร พัฒนบัณฑิต นายภัทรพงศ์ สกุลวโรภาส อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย


นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ นส. วัชรากร ชอุ่มเกต นส. สุดารัตน์ สิงหะมีชัย นส. ขณัฐตา เนื่องพืช อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย


นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ นส. พนิดา ข่ายสุวรรณ นส. ปัณฑิตา โคมเปือย นส. วิฬาสินี ทันการ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อภิชาต ศุรธณี ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น