คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

    วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ และตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณเสาวลักษณ์  ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารการเงิน และ คุณปฐมา  ระวังภัย อัมพวา ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล เป็นตัวแทนจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงองค์ความรู้ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น สำหรับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคแบบขายส่งที่มีสาขาต่างๆ เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

19 ธันวาคม 2562

ห้องภาพ