ประกาศการให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศการให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในภาคเรียนที่ 2/2562

อ่าน 803 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 กันยายน 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จะดำเนินการจัดสรรเงินทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับยกเว้นพัฒนาวิชาการ ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2562 โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณบัติการรับสมัครที่ข่าวประกาศนี้ และยื่นใบสมัครหลักฐานต่างๆ ที่กรรมการกิจการนักศึกษา ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด ภายในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562