โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการทดสอบTOEIC (รุ่นที่ 8) ปีการศึกษา 2562

    โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการทดสอบTOEIC (รุ่นที่ 8) ปีการศึกษา 2562 เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3, ปี 4 และ ปีตกค้าง ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมทดสอบและอบรมโดยนักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลจากตารางกิจกรรมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครได้จาก ไฟล์ PDF พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

        1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครในข่าวประกาศนี้ และติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ใส่ชุดนักศึกษา พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียด

        2. แนบสำเนาผลการเรียนทั้งหมดจนถึงเทอมล่าสุด สำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด

    กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องงานวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ในเวลา 08.30 - 16.00 น. (หยุดพักเวลา 12.00 - 13.00 น.) ทั้งนี้ กรุณาติดตามความเคลื่อนไหว ผ่าน เฟสบุ๊ค : TOEIC class Sci_KMUTNB หรือ เว็บไซต์ www.sci.kmutnb.ac.th


9 สิงหาคม 2562

ห้องภาพ