มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จำกัด

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จำกัด

อ่าน 272 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 สิงหาคม 2562

     ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิการแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง คุณ Thomas Saunders Sr.Vice President คุณวลีรัตน์ จิรวัฒนาพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณสุทธิพร ยวงนุ่น ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จำกัด เพื่อร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา โดยการสนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทดสอบห้องสะอาด อีกทั้งยังพัฒนาบุคลากรทั้ง 2 ฝ่าย รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจบริการนั้นๆ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี วันที่ 7 สิงหาคม 2562