ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสมัครคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วม โครงการ ASEA - UNINET Joint Program for Inbound Staff Mobility 2019 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสมัครคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วม โครงการ ASEA - UNINET Joint Program for Inbound Staff Mobility 2019 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

อ่าน 236 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กรกฎาคม 2562

    ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสมัครคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วม โครงการ ASEA - UNINET Joint Program for Inbound Staff Mobility 2019 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดกิจกรรม วิธีการรับสมัคร ใบสมัคร และกำหนดการที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ QR code (ในไฟล์แนบบันทึกข้อความ) และส่งใบสมัครมายังศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ทางอีเมล์ icc@op.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.