คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เข้าร่วมการประชุม The 1st Bali Biennial International Conference on Health Sciences ประเทศอินโดนีเซีย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เข้าร่วมการประชุม The 1st Bali Biennial International Conference on Health Sciences ประเทศอินโดนีเซีย

อ่าน 489 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 กรกฎาคม 2562

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้เข้าร่วมการประชุม The 1st Bali Biennial International Conference on Health Sciences และหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย การพัฒนางานนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Institute of Technology and Health Bali (ITEKES) จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา