ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม"

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม"

อ่าน 1,942 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 กรกฎาคม 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ ทั้งยังเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัย นวัตกรรม ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของไทย จึงได้กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

    

    วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

    การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการและการประยุกต์ใช้เครื่อง“X-ray Fluorescence & Transmission Microscope”

รายละเอียดกำหนดการ(คลิ๊ก)

    วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562

    การบรรยายหัวข้อ “สถานการณ์การปนเปื้อนของสารอินทรีย์”

    การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการและการประยุกต์ใช้เครื่อง "Gas Chromatography – Mass Spectrometry : GC – MS"
รายละเอียดกำหนดการ(คลิ๊ก)


โปรดลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรม (คลิ๊ก)


ดาวน์โหลด
153 KB 213
162 KB 197