กำหนดพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่าน 237 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 กรกฎาคม 2562

        สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กำหนดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 12.30 - 16.00 น. ณ อาคาร 78 ห้องประชุม ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนะธรรมอันดีงาม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ ที่เข้าร่วมงาน ดูรายละเอียดกำหนดการพิธีไหว้ครูได้ที่ pdf file. ที่แนบข่าวประกาศมานี้