คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดงาน Hacking Health Bangkok Hackathon 2019

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดงาน Hacking Health Bangkok Hackathon 2019

อ่าน 268 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 กรกฎาคม 2562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงาน Hacking Health Bangkok Hackathon 2019  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) Hacking Health Bangkok Havkathon 2019 เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการแพทย์และสาธารณสุขและใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นความต้องการของสังคมโดยในปีนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องพัฒนาแนวความคิดในหัวข้อ “นวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อผู้สูงอายุ” และได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในการดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกัน โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคาร 78 ชั้น 12 ห้อง 1201 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

ดูภาพเพิ่มเติมคลิ๊กที่>>>https://www.facebook.com/AppSci.KMUTNB/