พิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 และ พิธีเปิดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC)

พิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 และ พิธีเปิดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC)

อ่าน 727 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 พฤษภาคม 2562

    ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)    ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 และ พิธีเปิดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ วันที่  14  พฤษภาคม พ.ศ. 2531 และเพื่อเป็นสิริมงคลจึงถือโอกาสให้มีพิธีเปิดป้ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) ร่วมด้วย สำหรับการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกิจกรรมด้านการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของทุกภาควิชาเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดกลไกการบริหารจัดการเครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ  ลดความซ้ำซ้อน  และเป็นการใช้ทรัพยากรครุภัณฑ์ทางการศึกษาและการใช้โปรแกรมในการประมวลผลด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณ  สามารถส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้  ณ ห้องประชุม 223 และ อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562