วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

อ่าน 285 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 มีนาคม 2562

        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์ทางพยาบาลได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และคณาจารย์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ทางคณะศึกษาดูงานมีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมด้านการเรียนการสอนของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ชมห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (clean room) และ ห้องศูนย์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.