มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กลุ่มบริษัท โซลิแมค อินโนเวชั่น

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กลุ่มบริษัท โซลิแมค อินโนเวชั่น

อ่าน 278 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 มีนาคม 2562

        รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายประวีร์ เครือโชติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวสุดาลักษณ์ สังกรณ์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัท โซลิแมค อินโนเวชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี อันจะสามารถนำผลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย พัฒนาศักยภาพบุคลากร บ่มเพาะ และ ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Innovative Startup) หรือนำไปสู่การเกิดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ (Commercialized Technology) อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างกัน นอกจากนี้ ทางผู้บริหารได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (clean room) ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 29 มีนาคม 2562