ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการผลงานวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของ กฟผ.  “EGAT INNOVATION SHOWCASE 2019”

ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการผลงานวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของ กฟผ. “EGAT INNOVATION SHOWCASE 2019”

อ่าน 72 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 มีนาคม 2562

        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) กำหนดจัดงาน “EGAT INNOVATION SHOWCASE 2019” ภายใต้ Theme “EGAT Digital Transformation” ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1-2 สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ กฟผ. และพันธมิตร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงความสำคัญของงานวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สังคมได้รับรู้และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จึงขอเชิญคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมงานฯ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนิทรรศการ โดยมี ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานสิ่งประดิษฐ์ กฟผ. ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น. ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1-2 สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานนิทรรศการ มายัง กฟผ. ทางโทรสาร หมายเลข 0 2436 4990 หรือ E-mail: navapan.pir@egat.co.th หรือลงทะเบียนผ่าน Link ที่ https://goo.gl/forms/BBy0Y4Y59Z2TU3ox2 หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code ภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ส่งได้ที่ นางสาวนวพรรณ พิริยะพันธุ์ ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 5 สังกัดฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม หมายเลข 0 2436 4926 มือถือ 08 1710 1845 เป็นผู้ประสานงาน