ภาควิชาและศูนย์วิจัยเฉพาะทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานSTRI

ภาควิชาและศูนย์วิจัยเฉพาะทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานSTRI

อ่าน 235 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 กุมภาพันธ์ 2562

    ภาควิชาและศูนย์วิจัยเฉพาะทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ในงานพิธีมอบรางวัลสำหรับภาควิชาที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 (TRF Index ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป) รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2561 และศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่นและมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ซึ่งมีหน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัล ดังนี้

    - รางวัลภาควิชาที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 (TRF Index ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป) 

               ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

        - รางวัล ศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยดีเด่น

            (อันดับที่ 1) ศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ธารีบุญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นหัวหน้าศูนย์

            (อันดับที่ 4) ศูนย์วิจัยเลเซอร์และทัศนศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เป็นหัวหน้าศูนย์

    สำหรับพิธีมอบรางวัลให้กับคณาจารย์และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STRI) เป็นประธานการจัดงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562


ข้อมูลเพิ่มเติม : http://stri.kmutnb.ac.th/research/index.php