นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 2 Pitching Startup 2019 ณ สจล.

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 2 Pitching Startup 2019 ณ สจล.

อ่าน 399 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
13 กุมภาพันธ์ 2562

    นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันวิชาการ Pitching Startup 2019 ในงานกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (Biot game 29th) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมทีมการแข่งขัน และมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

        1. นายจิณณธรรม ทรัพย์อำนวยโชค    
        2. นายณัฐนันท์ บุญจันทร์       
        3. นายสิทธิพงษ์ หุ่นไทย
        4. นางสาวธันยมัย ตั้งธีระสุนันท์

    สำหรับการแข่งขันการประกวด Pitching Startup 2019 เป็นการแข่งขันวิชาการจากนิสิตนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทั่วประเทศไทย เพื่อนำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มาพัฒนาก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ Thailand4.0ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ได้จัดในงานกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพ นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นประจำปี และมีทีมเข้าร่วมมากกว่า 10 ทีม  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562