เปิดบ้าน-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เปิดบ้าน-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่าน 397 ครั้ง

อาจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์
13 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมทางวิชาการ (Open House)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2562

แผนที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีทั้งหมด 8 หน่วยงาน ดังนี้

 

หน่วยงาน

กิจกรรมและที่ตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC)
"สิ่งเล็กๆ ที่มองเห็นได้
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน"

ไปยังอาคาร 75 ชั้น 2ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


"ชีวสารสนเทศหรรษา:
โปรตีน BT กระดุกกระดิก
ดิ้นต่อไม่รอแล้วนะ"

ไปยังอาคาร 78 ออกทางเชื่อมชั้น 3
ไปยังอาคาร 72 ชั้น 5ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์"Hello Physics World:
พิสิกส์เป็นอะไรมากกว่าที่คุณคิด"

ไปยังอาคาร 78 ชั้น 4
ภาควิชาคณิตศาสตร์"Math Magic:
การคำนวณผ่านเกมส์คณิตศาสตร์"

ไปยังอาคาร 78 ชั้น 5
ภาควิชาสถิติประยุกต์"Survey Game: กดติดตอบ"

ไปยังอาคาร 78 ชั้น 5ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ"ซอมบี้ 2019:
การพัฒนาการเขียนโปรแกรมเกมส์"

ไปยังอาคาร 78 ชั้น 6"วิทยาศาสตร์กับ AFET:
การฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์"

ไปยังอาคาร 78 ชั้น 7"ว้าว ไอซี (Wow):
ฐานปฏิบัติการทดลอง"

ไปยังอาคาร 78 ชั้น 8