นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์คว้ารางวัล Outstanding Student Poster Award การประชุมวิชาการ PACCON 2019

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์คว้ารางวัล Outstanding Student Poster Award การประชุมวิชาการ PACCON 2019

อ่าน 548 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กุมภาพันธ์ 2562

    นักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ 1. นางสาวพิมพ์สิริ บุญปองหา 2. นางสาวปณิดา อาดำ และ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.สุกัญญา เทพวาที ได้รับรางวัล Outstanding Student Poster Award ในสาขา Material Chemistry and Nanotechnology  นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ หัวข้อเรื่อง Nanoencapsulation of Betel Nut Extract: Opportunity for Oral Use ในการประชุมวิชาการนานาชาติ  the Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019) ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไปเทค บางนา กทม.  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำของทุกปี และในปีนี้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดงาน สำหรับรางวัลในสาขานี้มีผลงานเข้าร่วมการนำเสนอแบบโปสเตอร์ทั้งหมด 122 โปสเตอร์ และมีผู้ได้รับรางวัล Outstanding Student Poster Award ทั้งหมด 8 โปสเตอร์ ซึ่งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลและมีพิธีมอบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา