โครงการวันสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2562

โครงการวันสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2562

(Applied science’s Cooperative Educational Day)


หลักการและเหตุผลของโครงการ
    เกือบทศวรรษที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้เริ่มจัดทำและผนวกโครงการสหกิจศึกษาเข้าในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน เนื่องด้วยเล็งเห็นประโยชน์ของการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน ที่เน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work Based Learning, WBL) ก่อนสำเร็จการศึกษา ในปีแรกจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีไม่มากนัก  อย่างไรก็ตาม จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละปีการศึกษาก็มีปริมาณและแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ณ ปัจจุบัน ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้บรรจุสหกิจศึกษาไว้เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้และความสามารถจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเสมือนพนักงานในสถานประกอบการนั้นๆ
    จากความร่วมมือและการสนับสนุนจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้โครงการสหกิจศึกษาของทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ยังประโยชน์แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการให้ได้รับความรู้ ทักษะการทำงานและวิชาชีพ เพิ่มโอกาสในการได้งานหลังจบการศึกษา อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและมหาวิทยาลัยทางอ้อม และยังประโยชน์ต่อสถานประกอบการทำให้ได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการ
    ดังนั้น ทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จึงเห็นควรที่จะจัดงาน “วันสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์” ขึ้น เพื่อเป็นการสรุปและนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการสหกิจศึกษาของแต่ละหลักสูตร อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นและแนะแนวการเข้าโครงการสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาที่สนใจในรุ่นต่อไป ในปี พ.ศ.2562 งานวันสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นการจัดงานครั้งที่ 4 ซึ่งมีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องเกิดผลที่เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนยิ่งๆขึ้นไป

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา
         ณ สถานประกอบการ 
     2. เพื่อเป็นการกระตุ้นและแนะแนวการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาที่ความสนใจโครงการ
     3. เพื่อเป็นการสรุปและนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
     4. เพื่อคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นเป็นตัวแทนระดับคณะ เพื่อจัดส่งเข้าแข่งขันสหกิจดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
    1.  นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การการปฏิบัติสหกิจศึกษาของตนเองกับนักศึกษาคนอื่นๆ
    2.  ได้แนะแนวทางการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสนใจในสหกิจศึกษา อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและประโยชน์ของการเข้าร่วมสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา
    3.  ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และทราบข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
    4.  ได้ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นเป็นตัวแทนระดับคณะ เพื่อจัดส่งเข้าแข่งขันสหกิจดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศต่อไป


สำหรับนักศึกษาที่ประกวดผลงานสหกิจศึกษาขอให้อ่านรายละเอียดในเอกสารดาวน์โหลด ซึ่งประกอบด้วย กำหนดการ และ ไฟล์Template11 กุมภาพันธ์ 2562

ห้องภาพ