มจพ. ลงนามความร่วมมือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

มจพ. ลงนามความร่วมมือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

อ่าน 224 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 กุมภาพันธ์ 2562

               ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับ นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) พร้อมด้วย นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นายปริญญา คุ้มตระกูล ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ เพื่อร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพ ป้อนเข้าสู่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สำหรับการดำเนินการภายหลังความร่วมมือนั้น มจพ.จะให้โควตากับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ที่ผลิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรม สบส.และคณะกรรมการอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการแพทย์ที่ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มจพ. โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ มจพ.จะได้รับทุนการศึกษา และโอกาสในการเข้าปฏิบัติงานจริงกับบริษัทชั้นนำด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศ ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ ในการนี้มีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือวิชาการ ณ  อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562