บริษัท ยูแทคไทย จำกัด เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

อ่าน 526 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 มกราคม 2562

        เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (Human Resource) ของบริษัท ยูแทคไทย จำกัด อีกหนึ่งบริษัทเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ชั้นปีที่ 3 จากภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์และภาควิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานใน โครงการสหกิจศึกษา ซึ่งปีนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมสัมภาษณ์กับบริษัทเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 203 - 205 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์