ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การขอเข้าห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่  2/2561"

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การขอเข้าห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561"

อ่าน 523 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 มกราคม 2562

        ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาและตอนเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์หลังวันที่ 14 มกราคม 2562   หรือกรณีที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ หรือผ่อนผันการชำระเงิน  ให้นักศึกษาดำเนินการทำคำร้องขอเข้าห้องสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่  2/2561  โดยนักศึกษาสามารถมารับแบบฟอร์มคำร้องได้ที่หน้าห้องงานวิชาการ  ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งต้องระบุรายวิชาเรียน     ตอนเรียนและวันเวลาสอบที่จัดสอบ   พร้อมหลักฐานการลงทะเบียน  แล้วเสนอผ่านความเห็น   จากอาจารย์ผู้สอน   และอาจารย์ที่ปรึกษา    แล้วนำคำร้องส่งที่งานวิชาการ  ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562  หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์เข้าสอบ