รับสมัครนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561

อ่าน 218 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 มกราคม 2562

        นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อศึกษารายละเอียดการรับสมัคร และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีความประสงค์จะรับสมัครโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ขอให้ติดต่อกรรมการกิจการนักศึกษาของภาควิชาที่ตนเองสังกัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้นและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ หน่วยทุนการศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.