แจ้งกำหนดการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2562

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2562

อ่าน 907 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 มกราคม 2562

        สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 2 แจ้งกำหนดการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

        1) ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02) โดยผู้ประกันตนคนไทยให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ประกันตนเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (Work Permit)

        2) ทำรายการผ่าน https://www.sso.go.th (คลิ๊กที่นี่)

        3) ทำรายการผ่าน Applications SSO Connect

            ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในรูปแบบช่องทางที่ 1 ให้ดาวน์โหลดไฟล์ pdf แบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02) และกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐาน ส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ สำนักงานอธิการบดี งานบริการกองทุนสิทธิประโยชน์เกื้อกูล