คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอนวิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอนวิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

อ่าน 196 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 ธันวาคม 2561

            คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอนวิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร . วิไล รังสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิการฯ นี้  มีผู้สนใจจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 52 คน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 1201 ชั้น 12 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์