ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ร่วมงานประชุม Learning Express Conference 2018 และหารือเพื่อสร้างความร่วมมือ ณ ประเทศสิงคโปร์

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ร่วมงานประชุม Learning Express Conference 2018 และหารือเพื่อสร้างความร่วมมือ ณ ประเทศสิงคโปร์

อ่าน 129 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 ธันวาคม 2561

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมงานประชุม Learning Express Conference 2018 และหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอบรมนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมเชิงสังคมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เมื่อวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2561 ณ  Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

        Learning Express (Lex) เริ่มต้นเมื่อปี 2013 โดยความริเริ่มของ Singapore Polytechnic เป็นโครงการความร่วมมือระดับอาเซียนปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย 29 แห่ง จาก 8 ประเทศ เข้าร่วมโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาและมุ่งสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาผ่านการทำกิจกรรมสร้างนวัตกรรมทางสังคมร่วมกัน สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จะจัดกิจกรรมนี้เป็นปีที่ 2  ในปีการศึกษา 1/2562