อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในงาน "กิจกรรมคนค้นฝัน ปี 6"

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในงาน "กิจกรรมคนค้นฝัน ปี 6"

อ่าน 184 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 ธันวาคม 2561

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธ์ ชนาเนตร หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล ประธานหลักสูตรสถิติธุรกิจและการประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับกลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มจพ. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำหลักสูตรสถิติธุรกิจและการประกันภัย และร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อ ในงาน "กิจกรรมคนค้นฝัน ปี 6" (Seeking Your Career Seasons 6) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับข้อมูลการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561