ศ.ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล รับรางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2561 ประเภทนักวิจัยดีเด่น

ศ.ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล รับรางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2561 ประเภทนักวิจัยดีเด่น

อ่าน 153 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 พฤศจิกายน 2561

        ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล จากภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2561 ประเภทนักวิจัยดีเด่น Taguchi Prize for Outstanding Research Achievement by Scientist in Field of Biotechnology ในผลงาน Sustainable bioenergy production from organic wastes : Feedstock pre-treatment, synthetic microbial consortia, metabolic elucidation and process design จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference ซึ่งจัดโดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561