คณบดีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561

คณบดีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561

อ่าน 289 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 ตุลาคม 2561

                รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใน โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ซึ่งค่ายนี้มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศและอบรมในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กับ ศูนย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวนรวมทั้งสิ้น 35 คน  โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ  โถงชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.