คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่าน 439 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 ตุลาคม 2561

        ขอเชิญคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ยื่นขอเสนอโครงการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยท่านที่สนใจสามารถขอรับแบบฟอร์มโครงการฯ ได้ที่ หน่วยหลักสูตร พัฒนาวิชาการและสหกิจศึกษา ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการฯ ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของคณะ ทั้งนี้ ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดกำหนดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างครบถ้วน กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561