ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับบุคลากรภายใน มจพ.

ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับบุคลากรภายใน มจพ.

อ่าน 232 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
9 ตุลาคม 2561

        ตามที่ งานคลัง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดประชุมชี้แจง "ระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล" สำหรับบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 แล้วนั้น

        งานคลัง จึงขอประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้กับบุคลากรของคณะ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดวิธีการใช้งานระบบได้ที่ เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป