คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) จัดงาน Integrated Circuits in Thailand 4.0

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) จัดงาน Integrated Circuits in Thailand 4.0

อ่าน 356 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 กันยายน 2561

        คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) จัดงาน Workshop และ เสวนากรอบความร่วมมือทางวิชาการ ในงานสัมมนาวิชาการ “Integrated Circuits in Thailand 4.0” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริ้วรุจา ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดลาดกระบัง (สจล.) เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ได้จัดบรรยายให้ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีวงจรรวม และประสบการณ์ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณเฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์ ที่ปรึกษาส่วนงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ดร.อมร  จิรเสรีอมรกุล บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด และคุณตระกูล  แซ่อื้อ บริษัท เท็กซัส อินสตรูเมนต์ (Texas Instruments)  สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อนำไปสู่โครงการนำร่องวงจรรวมต้นแบบพัฒนาไปให้ถึงเชิงพาณิชย์และเพื่อให้อุตสาหกรรมด้านวงจรรวมเป็นอุตสาหกรรมที่ต้นน้ำได้อย่างแท้จริง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและเสวนาในงานสัมมนาวิชาการฯ  ณ ห้อง 78-1201 ชั้น 12 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (มจพ.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561