เชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา สมัครรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561

เชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา สมัครรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่าน 853 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 สิงหาคม 2561
นิสิต นักศึกษา สามารถส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ที่กรรมการกิจการนักศึกษาภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด หรือสอบถามรายละเอียดกับหน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 โซนA อาคาร 78 กำหนดส่งหลักฐาน ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561