คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ประยุกต์ มจพ. เปิดอบรมการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ประยุกต์ มจพ. เปิดอบรมการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

อ่าน 328 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560

                คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมการเต้นลีลาเพื่อสุขภาพ ณ หอประชุมประดุ่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้


                  เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 6, 20, 27, 28                    เวลา 16.00 - 18.00 น.

                  เดือนมีนาคม      วันที่ 6, 13, 20, 27                    เวลา 16.00 - 18.00 น.  

                  เดือนเมษายน     วันที่ 7                                      เวลา 16.00 - 18.00 น.


                ภายหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปใช้จริง ทางคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ร่วมกับกองกิจการนักศึกษาจะจัดโครงการฝึกอบรมการเต้นลีลาเพื่อสุขภาพและการเข้าสังคม ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสริตา สุวรรรแสนศักดิ์ โทร. 3536 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)