ขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศ เนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศ เนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

อ่าน 418 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
9 สิงหาคม 2561

   ตามที่ งานพัสดุ อาคารสถานที่ยานพาหนะและสุขาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้ส่งบันทึกข้อความ ที่ วท 628/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง ดับกระแสไฟฟ้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 72, 75, 78 และอาคารเก็บสารเคมี เนื่องจากปรับปรุงระบบระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ MDB จึงส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับภายในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในวัน เวลา ดังนี้

   1. วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น. ดับไฟ อาคาร 72 และ อาคาร 75

   2. วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ดับไฟ อาคาร 78 และ อาคารเก็บสารเคมี

 ทั้งนี้ การดับกระแสไฟฟ้าส่งผลให้ระบบสารสนเทศต่างๆ ของคณะ ไม่สามารถใช้งานได้ในวันดังกล่าวด้วย เพื่อป้องกันมิให้ระบบสารสนเทศเกิดความเสียหาย จึงขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศ ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 (ตลอดทั้งวัน) และเปิดใช้ระบบ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สำหรับอาจารย์ที่สอนวิชาบรรยายในอาคารที่มีการดับกระแสไฟฟ้าและประสงค์จะขอย้ายอาคารสอน สามารถติดต่อประสานงานล่วงหน้าได้ที่ คุณธีรวุฒิ นาคขำ โทรศัพท์ภายใน 4229 หรือ โทรศัพท์มือถือ 087-9983585  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ดาวน์โหลด