ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

อ่าน 399 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 สิงหาคม 2561