ประกาศผลรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ปี พ.ศ. 2561

ประกาศผลรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ปี พ.ศ. 2561

อ่าน 628 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 สิงหาคม 2561

    รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัลในงาน โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ปี พ.ศ. 2561 มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นักเรียนมัยมศึกษาตอนปลายที่ชนะการประกวด สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อฝึกอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ตามกลุ่มคลัสเตอร์ที่อบรมเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียน ที่มีผลการเรียนระดับปานกลางขึ้นไปที่มีความสนใจในอาชีพวิทยาศาสตร์ได้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยใช้เกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในโครงการฯ แข่งขัน วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้รับรางวัล ดังนี้


คลัสเตอร์ 1  Agriculture & Food-Biotechnology


รางวัล
โรงเรียนและจังหวัด
โครงงาน
นักเรียนผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีมาก

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

การผลิตไบโอทานอลจากวัสดุชีวมวลลิกโนเซลลูโลสิก (Bioethanol production from lignocellulosic biomass)

นายธิติพิพรรธ  คำขวา

นางสาวรุ่งฤดี  เขาค่าย

นายกฤษชนพลฐ์ ภาสดา

นางจันทณา นาถมทอง

ดี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ  Staphylococcus aureus สายพันธุ์ ATCC 25923 และ Escherichia coli สายพันธุ์  ATCC 25922

นางสาวรัตนสุพร  เยาว์ทุม

นางสาวธัญญมน  ศิริสวัสดิ์

นางฉัตรธิดา  ชัยโพธิ์ศรี

นางสาวเบญญพร พัฒน์เจริญ

คลัสเตอร์ 2  Health & Wellness-Bio-medical


รางวัล
โรงเรียนและจังหวัด
โครงงาน
นักเรียนผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเยี่ยม

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

BMI METER

นางสาวกุลนิษฐ์ บุญเต็ม  นางสาวปิยะธิดา สูงรัง

นายวุฒิไกร ปัดภัย

ดีมาก

โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เครื่องวัดความผิดปกติของโรคซึมเศร้าด้วยสัญญาณสมอง

นางสาวสิริกานต์ โพธิสิน  นางสาวณัฐวรรณ ตันพิริยะกุล

นายพีรนันท์  ยอดบ่อพลับ นางสาวอทิติยา  อินแก้ว

ดี
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผ้าเย็น 2 in 1 (2 in 1 Refreshing Towel)

นางสาวมณฑกานต์ มีจั่นเพ็ชร

นางสาวณัฐกานต์ เจริญศรี

นายธนภณ  ธรรมรักษ์  

นายรติ  พิพัฒน์ศรี


คลัสเตอร์ 3  Smart Devices-Robotics Digital & IOT Embedded Technology


รางวัล
โรงเรียนและจังหวัด
โครงงาน
นักเรียนผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเยี่ยม
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

เครื่องไล่สุนัขควบคุมด้วยระบบเซนเซอร์ (Sensor Controlled Dog Away Machine)

นายกฤษฎา ชิตนุกูล    นางสาวพรรษา ทองประเสริฐ

นายพิษณุ  ศรีกระกูล นางเบญจมาศ เทียนทองดี
ดีมาก
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
เครื่องนับจำนวนนักเรียนโดยใช้บอร์ดอาดูโน่

นายพีรวิชญ์  วงสินประเทือง

นางสาวปนัดดา  ขาวสั้น

นางสาวพัทธนันท์ มากบุญ
ดี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Arduno Land

นางสาวอารียา สังข์ทอง

นางสาวธัญญชล นามวงศ์

นางสางอัญชลี  มาลัยทอง

คลัสเตอร์ 4  Chemistry & Material


รางวัล
โรงเรียนและจังหวัด
โครงงาน
นักเรียนผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเยี่ยม
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

วัสดุปิดแผลจากไคโตซานและว่านหางจระเข้ (Wound dressing from chitosan and aloe vera)

นายณัฐฐพงษ์ เวชวงษ์ 

นายไอศวรรย์ ศศะนาวิ

นายกฤษชนพลฐ์ ภาสดา

นางจันทณา นาถมทอง

ดีมาก
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ำเสียด้วยอีเอ็มบอลและชาร์โคลบอล (The Study of Waste Water Adsorption Efficiency by EM Balls and Charcoal Balls)

นายนวพล  เครือยศ

นายพงศ์พล  วงศกรวุฒิ

นางสาวอมรา  ขวดบา

นางสาวศุภมาส  ดีชัง

ดี
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

วัสดุเชิงประกอบจากพอลิสไตรีนกับเซลลูโลส (Composite Material from  Polystyrene and cellulose)

นางสาวปวีณา โททัสสะ

นายณัฐภัทร เกิดศรีทอง

นางสาวศุภวรรณ  สุเกียรติชัยสกุล

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่