สรุปผลการตัดสิน  การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (UAMC2018)  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561

สรุปผลการตัดสิน การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (UAMC2018) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561

อ่าน 523 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 มิถุนายน 2561


ดาวน์โหลด
388 KB 187