นักศึกษาปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศคว้ารางวัลดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10

นักศึกษาปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศคว้ารางวัลดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10

อ่าน 630 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 พฤษภาคม 2561

           นายวราวุธ เกษรสุคนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การค้นหาความคลาดเคลื่อนสีโดยวิธีการแบ่งส่วนภาพแบบฟูลลี่ คอนเน็คเต็ด คอนดิชันนอล แรนดอมฟิลด์ Detection of Chromatic Aberration using Fully Connected Conditional Random Field Image Segmentation ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย กลุ่มสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม